Algemene voorwaarden

Moon3 

Molenstraat 3

4791 HL KLUNDERT

Telnr: 0621833569

Email: info@moon3.nl

BTWnr:NL136063706B02 

KVK : 69344566

2. Producten

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden valt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd (onder voorbehoud van druk- en typefouten)

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment vaan aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronische tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving, Indien de consument elektronische kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Moon3 kan zich binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen., alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een veratwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

5. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronde heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. Moon3 zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen meesturen:

* het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

* de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel duidelijke melding inzake het

   uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

* de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

* de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product voor zover van toepassing de kosten van aflevering.

* de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand, indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor         herroeping.

4. Herroepingsrecht 

(de mogelijkheid dat de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand)

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, ontbinden. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen of als de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen. Moon3 mag mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

3. Het herroepingsrecht geldt niet voor : saleartikelen en aanbiedingen.

4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hijdit aan (een gemachtigde van ) ons bedrijf. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terug zendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat, verpakking en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke constructies.

7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8. De consument draagt rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als wij dit niet hebben gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

4.1 Zichttermijn

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoal hij dat in de winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan bij 1. besproken is.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij deze niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

4.2 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als wij, Moon3 de herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maak, sturen wij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

2. Moon3 vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont, dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Moon3 gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard levering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurde methode niet terug te betalen.

Download hier het herroepingsformulier:

pdf plaatje

5. De prijzen

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW tarieven

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf na 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.De prijzen van alle producten zijn inclusief BTW.

6. Garantie

1. Moon3 staat ervoor in dat de producten voldaan aan de vermelde specificaties.

7. Levering

1. Moon3 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ons kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van de algemene voorwaarden, zal de ondernemer de goedgekeurde bestellingen met spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet of dan wel slechts  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding, genoemd bij punt 7.3 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan de consument.

8. Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot voorruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen ontgelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan ons te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betaalverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betalingen de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om als nog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2500,--; 10% over de daaropvolgende € 2500,- en 5% over de volgende € 5000,- met een minimum van € 40,-

5. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van de genoemde bedragen en percentages.

9. Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.

3. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Moon3 en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.